Örülünk, hogy benézett hozzánk!

Oventrop termékek széles választéka

Ha kérdezni szeretne: +36-30/500-1805

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Alapvető rendelkezések

1.1 A weboldal neve: www.szelepek.hu

1.2 Szerződés nyelve: magyar

1.3 A jelen ÁSZF értelmezésében a termékforgalmazás bonyolítója és jelen honlap tartalmi szolgáltatója a továbbiakban "Kereskedő", a honlapot böngésző a továbbiakban: „Látogató”, a vásárlást is lebonyolító látogató a továbbiakban „Vásárló” és/vagy „Szakvásárló”, együttesen: „Megrendelő”.

1.4 Jelen ÁSZF értelmezésben az ”Kereskedő” és a „Megrendelő” együttes megnevezése: „Felek”.

1.5 A „Vásárló” megnevezés jelen ÁSZF értelmezésében az a Ptk. szerinti fogyasztó, az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglakozása vagy üzleti tevékenysége körén kívűl jár el. („Laikus megrendelő”).

1.6 A Megrendelőkre eltérő szabályok vonatkozhatnak. Ha a jelen ÁFSZ a „Vásárló” kifejezést használja, úgy az nem minden Megrendelőre, csak a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkozik (pl. elállási jog).

1.7 Jelen ÁSZF célja: egyértelmű tájékoztatás nyújtása a www.szelepek.hu honlapon elérhető tartalom megismeréséhez, a honlap használatához, termékvásárlások lebonyolításához.

1.8 Jelen ÁSZF rögzíti Látogatót és/vagy Megrendelőt megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a Szerződés létrejöttének feltételeit. Vásárlás esetén a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

1.9 Ön, mint Látogató és/vagy Megrendelő a honlap használatával kinyilvánítja, hogy megismerte, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve is kötelezőnek ismerte el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, amely távollévő felek között, kizárólag elektronikus formában kötött szerződés.

1.10 Ön, mint Vásárló, megrendelésének véglegesítése előtt köteles elismerni jelen ÁSZF rendelkezéseinek tudomásul-vételét. Jelen ÁSZF maradéktalanul a Vevő és a Kereskedő között létrejövő szerződés részét képezi.

2. Az ÁSZF hatálya, módosítása

2.1 Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Kereskedő a mindenkori üzleti követelmények alapján jogosult, a jogszabályi környezet folyamatos változásai miatt pedig esetlegesen köteles megváltoztatni. Ezért kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

2.2 Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a korábban létrejött szerződéseket, visszaigazolt megrendeléseket nem érintik. 

2.3 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019-01-01 

3. Szerzői jogok

3.1 Minden, a Kereskedő által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, így különösen a honlap domain neve, a Kereskedő logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a Kereskedő által alkalmazott szoftveres és egyéb megoldások, megvalósítások, továbbá a honlapon a Kereskedő által közzétett valamennyi írásos, képi, animációs vagy hanganyag, valamint védjegy- és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Kereskedő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, felhasználásukra kizárólag a Kereskedő jogosult.

3.2 Jelen honlap tartalmának a Kereskedő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán, az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson, továbbá papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen túlmenően a Kereskedő vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és mértékben nem használhatók fel.

4. A weboldal üzemeltetőjének adatai

4.1 Üzemeltető

 • Cégnév: Project Comfort Épületgépészeti Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Rövidített cégnév: Project Comfort Kft.
 • Székhely: 1119 Budapest, Andor u. 24-28. B. lh. fszt.8. üzlet és iroda
 • Adószám: 10973323-2-43
 • Cégjegyzék száma:Cg. 01-09-364912,
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Létesítő okirat kelte: 1994.10.01.
 • Elektronikus elérhetőség: info@szelepek.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 (30) 500 1805 / +36 (1) 348 00 48
 • Számlaszám: Erste Bank / 1199 1102-0214 1567-0000 0000

 

4.2 Tárhelyszolgáltató

 • Székhelye: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
 • Adószáma: 14114113-2-08
 • Cégjegyzék száma: 08-09-015594
 • Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
 • Nyilvántartásba vétel: 2007.11.29.
 • Elektronikus elérhetőség: unas@unas.hu
5. Adatkezelési szabályok

5.1. Személyes adatok kezelése

A honlapon történő vásárláshoz, a számlázáshoz és kiszállításhoz szükséges adatokat, közöttük személyes adatokat kell a Megrendelőnek megadnia. A megadott személyes adatokat a Kereskedő a Megrendelő előzetes hozzájárulása alapján bizalmasan a kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

 

5.2 Számlázási adatok

A megrendelés teljesítéséhez a Kereskedőnek a 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján számlát kell kiállítania, melyet annak kiállítástól számítva 8 évig meg kell őriznie. 

Számlázás során kezelt adatok: 

 • Név / Cégnév
 • Számlázási cím 
 • E-mail cím,
 • Mobil telefonszám, 
 • adószám (céges számlafogadó esetén)

Adatkezelés időtartama: 8 naptári év [Sztv. 169. § (2), Infotv. 6. § (5)] 

5.3 Szállítással kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: Infotv. 6. § (5) 

Cél: A felhasználó által létrehozott internetes megrendelés fizikális teljesítése, a termékek eljuttatása a megrendelő számára 

Szállítással kapcsolatban kezelt adatok:

 • Név / Cégnév
 • Szállítási cím
 • E-mail cím,
 • Telefonszám

5.4 A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200 

Az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: 

https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

5.5 Adatbiztonság
Az Eladó kijelenti, hogy megtesz mindent biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a felhasználó személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, visszaéléstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, megsemmisüléstől és technikai változatástól. 

5.6 Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatkezelés során a Megrendelőt a következő jogok illetik meg:

 • Kérheti személyes adatainak törlését (Kivétel számlához kapcsolódó adatok)
 • Kérheti adatainak helyesbítését
 • Kérheti adatainak zárolását
 • Tájékoztatás kérése
 • Kifogásolhatja az adatkezelést

5.7 Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos kéréseinek teljesítése 

5.7.1 Adatok törlése
Kereskedő 15 munkanapon belül eleget tesz Megrendelő törvényes előírásoknak megfelelő törlési kérelmének.

A törlési kérelem nem sértheti a Megrendelő Sztv-ben foglalt adattárolási kötelezettségét. (pl.: Számlák megőrzése) 

5.7.2 Adatok helyesbítése
Kereskedő 15 munkanapon belül eleget tesz Megrendelő adathelyesbítési kérelmének.

5.7.3 Adatok zárolása
Kereskedő 15 munkanapon belül teljesíti Megrendelő kérelmét. A Megrendelő adatai megőrződnek, de nem kerülnek bele az adatkezelés további folyamataiba. 
5.7.4 Tájékoztatás kérése

Kérésre Kereskedő írásban köteles közérthető formában tájékoztatni Megrendelőt 25 munkanapon belül. 
5.7.5 Kifogás adatkezeléssel kapcsolatosan

abban az esetben, ha személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a Megrendelő hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Kereskedő a kifogást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Megrendelőt írásban tájékoztatja.


5.8 Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a Megrendelő szerint a Kereskedő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

5.9 Adatkezelési tájékoztató módosítása
Kereskedő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. 

 

6. Termék-információk

6.1 A termékekre vonatkozó műszaki jellemzők, adatok, rajzok a gyártó(k) hivatalos katalógusai alapján, legjobb tudásunk szerint kerültek kidolgozásra, közzétételre. A Kereskedő által közzétett tartalom ennek ellenére tájékoztató jellegű. 

6.2 A Látogató és Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlap tartalmát, információit kizárólag saját kockázatára használhatja fel. A tartalom teljes valóságáért, helyességéért, esetleges hibáiért, valamint a tartalom helyes vagy helytelen felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben esetlegesen keletkezett vagyoni és nem vagyoni károkért a Kereskedő nem vállal felelősséget.

6.3 A Kereskedő nem vállal, nem vállalhat felelősséget azoknak a honlapoknak a tartalmáért, amelyek a megnyitása ezen a honlapon elhelyezett linkek alapján történt.

6.4 Az egyes termékekhez kapcsolódó képek kivitelben, színben, méretben eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

6.5 Forgalmazott épületgépészeti termékek

6.5.1 Fűtőtest-szerelvények (kézikerekek, termofejek, termosztatikus szelepek)

6.5.2 Padlófűtési szerelvények (termosztatikus és moduláris szabályozók, osztó-gyűjtők)

6.5.3 Szabályozó szelepek

(statikus beszabályozó szelepek, nyomáskülönbség szabályozók, térfogatáram korlátozók, háromjáratú osztó- és keverőszelepek, hajtóművek)

6.5.4 Elzáró szerelvények (golyóscsapok, ferdeülékű szelepek, tolózárak)

6.5.5 Visszacsapó szelepek (belsőmenetes és karimás kivitelben)

6.5.6  Szennyfogó szűrők (belsőmenetes és karimás kivitelben)

6.5.7 Vízellátási szerelvények (golyóscsapok, szabályozó szelepek használati melegvizes rendszerek cirkulációs vezetékeihez)

 

7. Feltüntetett árak

7.1 A honlapon megadott árak forintban értendők. Minden terméknél a nettó- és a 27% mértékű forgalmi adót tartalmazó bruttó ár is megjelenítésre kerül.

7.2 Az árak tájékoztató jellegűek és bruttó 100.000,- Ft érték alatti Vásárlói megrendelésekre kerültek kidolgozásra. A Kereskedő az árváltoztatás jogát fenntartja.

7.3 Az egyes termékeknél feltüntetett árak nem tartalmazzák a Megrendelő által esetlegesen igényelt kiszállítás költségét.

7.4 A honlapon és üzletünkben alkalmazott árak eltérhetnek egymástól. A honlapon esetlegesen meghirdetett akciós árak csak online rendelés esetén érvényesek. 

8. Regisztráció

8.1 Kereskedő a honlap bizonyos szolgáltatásainak elérhetőségét, igénybevételét regisztrációhoz kötheti.

8.2 Kereskedő a regisztrált Megrendelők részére vásárlási kedvezményeket biztosíthat.

8.3 A regisztrációt az erre vonatkozó menüpontban elérhető adatlap kitöltésével és a Kereskedőnek történő beküldésével lehet elvégezni.

8.4 A Látogató és/vagy Megrendelő által megfelelően kitöltött és a Kereskedő részére eredményesen beküldött regisztrációs adatokról a Kereskedő késlekedés nélkül automatikus visszaigazolást küld  a megadott mail-címre.

8.5 A regisztráció a visszatérő Megrendelőknek előnyös az eseti adminisztrációs teher elmaradása miatt.

8.6 A visszatérő regisztrált Megrendelők a vásárlás végösszegéből 3%-os engedményt kapnak.

8.7 A regisztrált Látogatók és/vagy Megrendelők hozzáférhetnek a honlapon található, regisztráció nélkül nem elérhető szakanyagokhoz.

9. Megrendelések készítése, beküldése

Létrehozás /aktiválás

9.1 Megrendelő a honlapon bemutatott termékeket megrendelheti regisztráció nélkül, adatainak megadásával, vagy regisztrációval. 

9.2 Megrendeléseket a Kereskedő kizárólag üzletében történő átvételre vagy országhatáron belüli futáros kiszállításra fogad el.

9.3 Megrendelő a jelen honlapon felkínált termékek(ek)et korlátozás nélkül megrendelheti, amennyiben vállalja a díjbekérő alapján történő előlegfizetési vagy előreutalásos pénzügyi teljesítést. Kereskedelmi célú szállításokra, nagyobb projektekre Kereskedő önálló szerződést köt.

9.4 Online vásárlás során készpénzes fizetéssel és utánvéttel a Vásárló kizárólag olyan árut rendelhet meg, amely jelen honlap "Készleten tartott termékek" menüpontjában megtalálható.  Ebben az esetben a vásárlási mennyiség is lakás/családi ház nagyságú projekt igényeire korlátozott.

9.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelésének teljesítési határideje alapvetően a gyártó(k) mindenkori szállítási készségétől és képességétől függ. A megrendelések általában a rendelés visszaigazolásától számított 10-18 napos határidővel teljesíthetők.

9.6 Öt munkanapon belüli teljesítés vagy a "Készleten tartott termékek" termékcsoportból lehetséges. a szabad raktárkészlet erejéig, vagy felár ellenében a gyártó(k)tól induló futárszolgálattal. 

9.7 Termék(ek) megrendeléséhez szolgáló megrendelői árukosár ikonja a honlap logója alatt, a képernyő jobb oldalán került elhelyezésre. Amennyiben a Megrendelő a kosárban termék(ek)et helyezett el, a kosárban lévő áruk darabszáma folyamatosan kijelzésre kerül. Megfelelő tájékoztatás, döntés-előkészítés és adatbeviteli hibák kiküszöbölése céljából a kosár mindenkori tartalmának megfelelő kereskedelmi ajánlat készíthető. A Megrendelő döntése szerint a kosárban tartalma korlátozás nélkül folyamatosan változtatható, a teljes kosár a Megrendelő kötelezettsége nélkül bármikor törölhető. 

9.8 A Megrendelő rendelése leadása után kap egy email-t. Az email-ben a honlap üzemeltetőjének rendszere által  automatikusan generált link szerepel, amelyre kattintással a Megrendelő egyértelműen jelzi a megrendelés utólagos ellenőrzését és véglegesítését. Ez után kerül aktiválására a rendelés.

9.9 A Megrendelő rendelésének aktiválását, a Szerződés részéről történő végleges jóváhagyását a megrendelésének a honlap üzemeltetőjéhez történő kiküldés után is bármilyen okból (fizetési- és/vagy szállítási feltételek változtatása, adatbeviteli hiba, termék-változtatás, stb.), legfeljebb 3 munkanap terjedelemig következmények nélkül késleltetheti.

9.10 Aktiválás nélkül, vagy határidő leteltét követő aktiválással a  Megrendelés jogkövetkezmények nélkül érvénytelenné válik, a rendelési folyamat megszakad, a megrendelésre vonatkozó Szerződés nem jön létre. 

9.11 A beérkezett és aktivált Megrendelést Kereskedő köteles legfeljebb 3 munkanapon belül feldolgozni és annak teljesíthetőségéről nyilatkozni. A Megrendelés teljesíthetősége esetén azonos határidővel köteles a Megrendelő felé elektronikus formában visszaigazolást küldeni.

9.12 Kereskedő kártérítési kötelezettség nélkül elállhat a Szerződéstől abban az esetben, ha a Megrendelés feldolgozását követően az állapítható meg, hogy adott termék(ek) gyártása időközben megszűnt, vagy a gyártó / importőr a termék(ek) tulajdonságain változtatott és/vagy időközben árat emelt és ennek következtében Kereskedő a Szerződést eredeti tartalma szerint nem képes teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a Szerződéssel kapcsolatosan bármilyen kifizetést (pl. előleg, teljes vételár, stb.) már ezelőtt teljesített, Kereskedő köteles a Szerződés előtti állapotot visszaállítani, a pénzügyi teljesítéseket visszafizetni.

9.13 Amennyiben a Kereskedő legfeljebb 3 munkanapon belül nem küldi meg nyilatkozatát és/vagy rendelés-visszaigazolását, a Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatos minden kötelezettsége alól szabadul.

9.14 A megrendeléssel kapcsolatos Szerződés akkor jön létre, ha a Kereskedő rendelés-visszaigazolását a Megrendelő részére megküldi és a Megrendelő azt kézhez is vette.

9.15 Az Online-vásárlási folyamat során létrejött Szerződés kizárólag a Felek kölcsönös megegyezésével, a megadott elektronikus levélcímekre kölcsönösen megküldött, írásba foglalt nyilatkozatokkal módosítható.

 

10. Megrendelések feldolgozása, teljesítése

Elfogadás / visszautasítás, teljesítés

11. Szállítási, fizetési feltételek

Megrendelt áru(k) átadás-átvétele, szállítási költségek

11.1 A Megrendelő és a Kereskedő között létrejött Szerződés tartalmi elemeit a Megrendelő által a megrendelése során megadott és a Kereskedő által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik.

11.2 Kereskedő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelő a megrendelt termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse. Kereskedő nem vállal felelősséget a késedelemért, amely olyan körülmények következtében állt elő, amelyeket a Kereskedő nem, vagy csupán indokolatlan kiadások révén lenne képes befolyásolni.

11.3 Áru(k) átadás-átvétele a Kereskedő üzlethelyiségében

11.3.1 A Szerződés szerinti áru(k) átadás-átvételét a Felek előzetesen telefonon vagy elektronikus levélben egyeztetett időpontban kell lebonyolítsák.

11.3.2 A Kereskedő köteles az áru(ka)t hiánytalanul és hibátlan minőségben a 10.3.1 sz. pont alapján meghatározott időpontban a Megrendelő részére átadni.

11.3.3 Megfelelő mennyiségi és legalább a csomagolások és/vagy az áru(k) külsérelmi ellenőrzését követően Megrendelő köteles az áru(ka)t a 10.3.1 sz. pont alapján meghatározott időpontban átvenni és  a Szerződés szerinti teljes összeget vagy díjbekérő alapján történt előreutalás esetén a számlaösszeg szerinti esetleges hátralékot, számla ellenében a Kereskedőnek készpénzben megfizetni. 

11.3.4 Amennyiben a átadás-átvétel a 10.3.1 sz. pont alapján meghatározott időpontban a Megrendelő hibájából meghiúsul és Megrendelő ettől az időponttól számított 15 munkanapon belül nem intézkedik a termékek átvételéről, a Kereskedő jogosult napi 500 Ft (ötszáz forint) + Áfa mértékű tárolási díjat felszámítani, amelyet a Megrendelő az átadás-átvételkor köteles megfizetni. 

14. Panaszkezelés

A Vásárló a termékkel és/vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeinken keresztül terjesztheti elő:

Telefon: +36 (30) 500 1805

E-mail: info@szelepek.hu

 

Vásárlónak a termék(ek) kijavítására, kicserélésére vonatkozó igénye esetén Kereskedőnek törekednie kell arra, hogy ezt legfeljebb tizenöt napon belül teljesítse.

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása az adott helyen és időben nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, vagy megküldi e-mail-ben.

Kereskedő garanciális problémával visszahozott terméket a Vásárlótól átvételi elismervénnyel vehet át, továbbá jegyzőkönyvben rögzíti a Vásárlói panaszt és igénybejelentést.

Amennyiben a Kereskedő és a Vásárló közötti vita nem rendeződik megegyezéssel, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak súlyos megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

 

Amennyiben a Vásárló panasza a Kereskedő részéről elutasításra kerül, nem rendeződik, a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.

A békéltető testület általi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra - a Vásárló erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és az őt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban is.

A békéltető testület eljárása a Vásárló  kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, E-mail útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét 

b) a Vásárlóii jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

c) a Vásárló által kérelmezett testület megjelölését

d) a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait 

e) a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy az érintett Kereskedővel közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor 

g) a testület döntésére irányuló indítványt

h) a Vásárló aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Kereskedő írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A helyileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt találhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615 E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

15. Vis maior

A szerződés szerinti kötelezettség eredményes teljesítésével kapcsolatosan a Felek egyike sem tehető felelőssé, ha bármelyikük tevékenységét érdekkörükön kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan körülmények akadályozzák.

 

16. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF által  nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Kereskedő magára nézve irányadónak tekinti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara etikai kódexét. Ez a dokumentum hozzáférhető a www.mkik.hu weboldalon.

Ha Önnek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel (ÁSZF), a honlap használatával, a bemutatott termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

 

Jelen ÁSZF hatálya a Kereskedő által Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi és egyéb szolgáltatásra kiterjed, amely jelen honlapon megjelenésre kerül.

 

Budapest, 2019. január 01.

Project Comfort Kft.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A PROJECT COMFORT
Épületgépészeti Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
a „www.szelepek.hu” weboldalhoz kapcsolódóan

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1. A jelen Szabályzat rögzíti a PROJECT COMFORT Épületgépészeti Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 24-28., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-364912, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 10973323-2-43) a továbbiakban Társaság („Társaság”) adatvédelmi és adatkezelési elveit és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2. A Társaság a”www.szelepek.hu” weboldal üzemeltetésével kapcsolatosan a weboldalra látogatók, a weboldalon regisztrálók vagy azon keresztül vásárlók, a továbbiakban együttesen Felhasználók („Felhasználók”) adatait kezeli. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát a személyes adatainak gépi feldolgozása során tiszteletben tartsák (adatvédelem).

2. JOGI KÖRNYEZET

2.1. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
2.2. 2018. május 25-től Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679 EU Rendelet), amely néhány változást fog eredményezni adatkezelési eljárásainkban. A változásokról azok hatályba lépése előtt kellő időben tájékoztatást fogunk nyújtani.

2.3. A SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ FONTOSABB FOGALMAK

2.3.1. Személyes adatok: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adatok, az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetésekkel. A személyes adatok az adatkezelés során mindaddig megőrzik e minőségüket, amíg a kapcsolatuk a Felhasználóval helyre-állítható.
2.3.2. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.3.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
2.3.4. A Társaság adatkezelését a Társaság maga végzi, külső adatkezelőt nem vesz igénybe.

2.3.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

2.3.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik
2.3.7. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.3.8. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.3.9. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.3.10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
2.3.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
2.3.12. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
2.3.13. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
2.3.14. Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
2.3.15. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság által nyújtott valamely szolgáltatás igénybevételére regisztrál.

3. A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

REGISZTRÁCIÓS ADATOK
A Felhasználó a regisztráció során a Társaság részére a következő személyes adatokat kell kötelezően megadni:
3.1. felhasználónév
3.2. e-mail-cím
3.3. jelszó
3.4. számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
3.5. szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
3.6. telefonszám

4. A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZET EGYÉB ADATOK

4.1. TECHNIKAI ADATOK NAPLÓZÁSA
A weboldal (honlap, áruház) működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az weboldal üzemeltetőjének rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag a Társaság adatkezelője fér hozzá.

4.2. „COOKIE”-K HASZNÁLATA
A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy vagy több kis adatcsomagot (ún. „cookie”-kat) helyez el. A „cookie”-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A „cookie”-kat az érintett felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a „cookie”-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

5.1. Az adatkezelésre a weboldal (honlap/áruház) Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
5.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain (honlapján, áruházában) célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
5.3. A Társaság Adatkezelője a megadott személyes adatokat az e pontokban írt, illetve az adott adatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatásban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.4. A Társaság Adatkezelője a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A Felhasználó által megadott adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5. Bármely Felhasználó az elektronikus levelezési címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI

6.1. Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
6.2. Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
6.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
6.4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

7. A TÁRSASÁG ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

7.1. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság a Felhasználók hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7.2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.
7.3. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a személyes adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.
7.4. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó rendelkezésre álló személyes adatait.
7.5. A Társaság számítástechnikai rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.6. A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és az Adatkezelőről. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő Személyes adat felvételről.
7.7. Minden olyan esetben, amikor a Felhasználó által szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatnia kell, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását meg kell szereznie, illetőleg lehetőséget kell biztosítani számára a felhasználás megtiltására.

7.8. A Társaság, mint Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
7.9. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
7.10. A Társaság Adatkezelője zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél vagy indok, amely a személyes adat törlését kizárta.
7.11. A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.12. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.12.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.
7.12.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
7.12.3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
7.12.4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő Személyes adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.13. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

7.13.1. Személyes adatokban bekövetkezett változások a Társaság weboldalain található beléptető rendszerek beállításainál módosíthatók. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is
7.13.2. A Társaság hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
7.13.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
7.13.4. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az „info@szelepek.hu” címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
7.13.5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

7.14. ADATFELDOLGOZÁS
A Társaság külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén azt a Társaság dolgozza fel.

7.15. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

7.15.1. A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
7.15.2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn.
7.15.3. A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott Személyes adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

7.16. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

7.16.1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
7.16.2. Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
7.16.3. Amennyiben a Társaság által nyújtott szolgáltatás lényege abban áll, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott adatokat harmadik személyek részére továbbítsa, úgy ezen adatok a szolgáltatás célja és a Társaság által a szolgáltatás körében adott tájékoztatás alapján kerülnek az ott megjelölt személy(ek) vagy szervezet(ek) számára továbbításra.
7.16.4. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

7.17. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

7.17.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
7.17.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

7.18. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.18.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
7.18.2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a info@pcomfort.hu e-mail címen.

© 2018 Project Comfort Kft.